Điều Luật 11 – Bóng đang chuyển động vô tình chạm người, động vật hoặc vật

Điều Luật 11 – Bóng đang chuyển động vô tình chạm người, động vật hoặc vật; Các hành động cố tình gây ảnh hưởng đến bóng đang chuyển động.

Điều Luật 11 quy định phải làm gì khi bóng của người chơi đang chuyển động chạm người, động vật, trang thiết bị hoặc bất kỳ vật gì trên sân. Khi việc này xảy ra một cách vô tình, không có phạt và người chơi thường phải chấp nhận kết quả, có lợi hoặc không, và đánh bóng từ nơi bóng đến nằm yên. Điều Luật 11 còn hạn chế người chơi có các hành động cố tình làm ảnh hưởng đến nơi mà bóng đang chuyển động có thể đến nằm yên.

Điều Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào một bóng trong cuộc đang chuyển động (sau cú đánh hoặc khác), trừ khi bóng chưa nằm yên sau khi được thả trong khu vực giải thoát. Tình huống đó được quy định trong Điều Luật 14.3.

11.1 Bóng đang chuyển động vô tình chạm người hoặc tác động bên ngoài

 1. Không có phạt cho bất kỳ người chơi nào

Nếu bóng của người chơi đang chuyển động vô tình chạm bất kỳ người hoặc các động bên ngoài nào:

 • Không có phạt cho bất kỳ người chơi nào.
 • Điều này đúng cho dù nếu bóng chạm người chơi, đối thủ hoặc bất kỳ người chơi nào khác hoặc bất kỳ caddie hoặc trang thiết bị nào của họ.

Ngoại lệ – Bóng đánh trên khu vực gạt bóng trong đấu gậy: Nếu bóng đang chuyển động của người chơi chạm một bóng khác đang nằm yên trên khu vực gạt bóng và cả hai bóng đều ở trên khu vực gạt bóng trước cú đánh, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (hai gậy phạt).

 1. Bóng phải được đánh từ nơi bóng nằm

Nếu bóng đang chuyển động của người chơi vô tình chạm bất kỳ người hoặc tác động bên ngoài nào, bóng phải được đánh từ vị trí nó nằm, trừ hai tình huống sau:

 Ngoại lệ 1- Khi bóng được đánh từ bất kỳ đâu trừ khu vực gạt bóng đến nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động:Người chơi không được đánh bóng ở nơi nó nằm. Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát:

 • Khi bóng ở bất kỳ đâu, trừ trên khu vực gạt bóng. Người chơi phải thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Điều Luật 14.3):
  • Điểm tham chiếu: Điểm ước lượng nằm ngay bên dưới vị trí đầu tiên bóng nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động.
  • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
  • Giới hạn của khu vực giải thoát:
   • Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
   • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.
 • Khi bóng ở trên khu vực gạt bóng. Người chơi phải đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở điểm ước lượng ngay bên dưới vị trí đầu tiên bóng nằm yên trên người, động vật hoặc tác động bên ngoài đang chuyển động, theo quy trình đặt lại bóng của Điều Luật 14.2b(2) và 142e.

Ngoại lệ 2 – Khi bóng được đánh từ khu vực gạt bóng vô tình chạm người, động vật hoặc vật cản di dời được (Bao gồm một bóng khác đang chuyển động) trên khu vực gạt bóng: Cú đánh không được tính và bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2), trừ hai trường hợp sau:

 • Bóng đang chuyển động chạm một bóng khác đang nằm yên hoặc vật đánh dấu bóng trên khu vực gạt bóng. Cú đánh được tính và bóng phải được đánh từ nơi nó nằm. (Xem thêm Điều Luật 11.1a nếu bị phạt trong đấu gậy).
 • Bóng đang chuyển động vô tình chạm phải cờ hoặc người đang giữ cờ. Được quy định ở Điều Luật 13.2b(2), không phải luật này.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 11.1: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

11.2 Bóng đang chuyển động bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi người

 1. Khi Điều Luật 11.2 được áp dụng

Điều Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đang chuyến động của người chơi bị làm chệch hướng hoặc dừng lại một cách cố tình bởi một người nào đó, nghĩa là:

 • Một người cố tình chạm vào bóng đang chuyển động, hoặc
 • Bóng đang chuyển động chạm trang thiết bị hoặc vật thể khác (trừ vật đánh dấu bóng hoặc bóng khác đang nằm yên trước khi bóng được đánh hoặc làm cho chuyển động) hoặc người nào (như là caddie của người chơi) mà người chơi có tình bố trí hoặc để ở vị trí mà trang thiết bị, vật thể hoặc người đó có thể làm chệch hướng hoặc dùng bóng đang chuyển động.

Ngoại lệ – Bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại trong đấu đối kháng khi không có khả năng hợp lý để vào hố: Bóng đang chuyển động của đối thủ bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại ở thời điểm không có khả năng hợp lý để bóng có thể vào hố, và được thực hiện khi thừa nhận hoặc khi bóng cần phải vào hố để hòa hố, được quy định ở Điều Luật 3.2a(1) hoặc 3.2b 1), không phải luật này.

Đối với quyền của người chơi được nhấc bóng hoặc vật đánh dấu bóng trước khi cú đánh được thực hiện nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng hoặc vật đánh dấu bóng có thể hỗ trợ hoặc gây ảnh hưởng, xem Điều Luật 15.3.

 1. Khi nào chế tài xử phạt sẽ được áp dụng cho người chơi
 • Người chơi nhận hình phạt chung nếu họ cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động.
 • Điều này đúng cho dù đó là bóng của người chơi hoặc bóng được đánh bởi đối thủ hoặc một người chơi khác trong đấu gậy.

Ngoại lệ – Bóng đang chuyển động trong nước: Không bị phạt nếu người chơi nhấc bóng của họ đang chuyển động trong nước đọng tạm thời hoặc trong khu vực phạt khi thực hiện giải thoát theo Điều Luật 16.1 hoặc 17 (xem Ngoại lệ 3, Điều Luật 10.1d).

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi);

Điều Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

 1. Vị trí đánh bóng khi bóng bị cố tình làm chệnh hướng hoặc dừng lại

Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đang chuyển động của người chơi bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi một người nào đó (cho dù có hoặc không tìm được bóng), bóng không được đánh từ nơi nó nằm. Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát:

(1) Cú đánh được thực hiện từ bất kỳ đâu trên sân trừ khu vực gạt bóng. Người chơi phải thực hiện giải thoát dựa vào vị trí ước lượng nơi bóng có thể đã đến nằm yên nếu không bị làm chệch hướng hoặc dừng lại:

 • Khi bóng có thể đã đến nằm yên ở bất kỳ đâu trên sân trừ khu vực gạt bóng. Người chơi phải thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Điều Luật 14.3):
  • Điểm tham chiếu: Điểm ước lượng nơi bóng có thể đã đến nằm yên.
  • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
  • Giới hạn của khu vực giải thoát:
   • Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
   • Phải không cần hố cờ hơn điểm tham chiếu.
 • Khi bóng có thể đã đến nằm yên trên khu vực gạt bóng. Người chơi phải đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở điểm ước lượng nơi bóng có thể đã đến nằm yên, theo quy trình đặt lại bóng của Điều Luật 14.2b(2) và 14.2e.
 • Khi bóng có thể đã đến nằm yên ngoài biên. Người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Điều Luật 18.2.

(2) Cú đánh được thực hiện từ khu vực gạt bóng. Cú đánh không được tính, và bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2).

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 11.2: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

11.3 Cố tình di chuyển vật thể hoặc thay đổi điều kiện để gây ảnh hưởng đến bóng đang chuyển động

Khi bóng đang chuyển động, người chơi không được cố tình có các hành động sau để gây ảnh hưởng đến nơi mà bóng đó (bóng của chính người chơi hoặc của một người chơi khác có thể đến nằm yên:

 • Thay đổi các điều kiện vật lý bằng việc có các hành động được liệt kê ở Điều Luật 8.1a (như là lấp vết đánh bóng hoặc đè cỏ đang mọc), hoặc
 • Nhấc hoặc di chuyển:
  • Vật thể tự nhiên rời (xem Ngoại lệ 2, Điều Luật 15.1a), hoặc
  • Vật cản di dời được (xem Ngoại lệ 2, Điều Luật 15.2a).

Ngoại lệ – Di chuyển cờ, bóng đang nằm yên trên khu vực gạt bóng và trang thiết bị của người chơi khác: Luật này không cấm người chơi nhấc và di chuyển:

 • Cờ đã được nhắc khỏi hố;
 • Bóng nằm yên trên khu vực gạt bóng, hoặc
 • Trang thiết bị của người chơi khác (trừ bóng đang nằm yên ở bất kỳ đâu trừ trên khu vực gạt bóng hoặc vật đánh dấu bóng ở bất kỳ đâu trên sân).

Nhấc cờ khỏi hố cờ (kể cả việc giữ cờ) khi bóng đang chuyển động được quy định ở Điều Luật 13.2, không phải luật này.

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 11.3: Hình phạt chung.

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức FourSomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi);

Điều Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi)./.