Điều Luật 17 – Khu vực phạt

Điều Luật 17 quy định về khu vực phạt, là các khu vực chứa nước hoặc các khu vực khác được quy định bởi Ban tổ chức, nơi bóng thường bị mất hoặc không thể đánh được. Với một gậy phạt, người chơi có thể sử dụng các lựa chọn giải thoát riêng để đánh bóng từ bên ngoài khu vực phạt đó.

17.1 Các lựa chọn đối với bóng nằm trong khu vực phạt

Khu vực phạt được quy định có màu đỏ hoặc vàng. Điều này ảnh hưởng đến các lựa chọn giải thoát của người chơi (xem Điều Luật 17.1d).

Người chơi có thể đứng bên trong khu vực phạt để đánh bóng bên ngoài khu vực phạt, kể cả sau khi thực hiện giải thoát từ khu vực phạt.

 1. Khi nào bóng nằm trong khu vực phạt

Bóng nằm trong khu vực phạt khi bất kỳ phần nào của bóng:

 • Nằm trên hoặc chạm vào mặt đất hoặc bất kỳ vật gì (như là bất kỳ vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo nào) ở bên trong ranh giới của khu vực phạt, hoặc
 • Nằm phía trên ranh giới hoặc bất kỳ phần nào của khu vực phạt.

Nếu một phần của bóng vừa nằm trong khu vực phạt và vừa nằm trong một khu vực sân khác, xem Điều Luật 2.2c.

 1. Người chơi có thể đánh bóng từ nơi bóng nằm trong khu vực phạt hoặc thực hiện giải thoát có phạt

Người chơi có thể:

 • Đánh bóng từ nơi nó nằm mà không bị phạt theo cùng các luật được áp dụng cho bóng nằm trong khu vực chung (nghĩa là không có luật đặc biệt nào hạn chế cách bóng có thể được đánh từ khu vực phạt, hoặc)
 • Đánh bóng từ bên ngoài khu vực phạt bằng cách thực hiện giải thoát có phạt theo Điều Luật 17.1d.

Ngoại lệ – Phải thực hiện giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh bên trong khu vực phạt (xem Điều Luật 17.1e).

 1.  Giải thoát đối với bóng không được tìm thấy nhưng nằm trong khu vực phạt

Nếu bỏng của người chơi không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến năm yên bên trong khu vực phạt:

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát có phạt theo Điều Luật 17.10 hoặc 17.2.
 • Một khi người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc để thực hiện giải thoát theo cách này:
  • Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
  • Điều này đúng cho dù nếu sau đó bỏng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm (xem Điều Luật 6.3b).

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong khu vực phạt và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Điều Luật 18.2a.

 1. Giải thoát đối với bóng nằm trong khu vực phạt

Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực phạt, kể cả khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng nằm trong khu vực phạt cho dù không được tìm thấy, người chơi có các lựa chọn giải thoát sau, với một gậy phạt cho mỗi lựa chọn:

(1) Giải thoát gậy-và-khoảng cách. Người chơi có thể đánh bóng gốc hoặc một | bỏng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Điều Luật 14.6).

(2) Gỉải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau. Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Điều Luật 14.3) trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí ước lượng nơi bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt lần cuối cùng:

 • Điểm tham chiếu: Một điểm trên sân mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu, xa hố cờ hơn vị trí ước lượng nơi bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt lần cuối cùng (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa):
  •  Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).
  • Nếu người chơi thả bóng mà không chọn điểm này trước, điểm tham chiều sẽ được tính là vị trí trên đường thẳng tham chiếu có cùng khoảng cách đến hố cở với nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào trừ khu vực phạt đó, tuy nhiên,
  • Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến năm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

Giải thoát đối với bóng trong khu vực phạt màu vàng

Hình#1 17.1d: Giải thoát đối với bóng trong khu vực phạt màu vàng

Chú giải:
Khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng nằm trong khu vực phạt màu vàng và người chơi muốn thực hiện giải thoát, người chơi có hai lựa chọn với một gây phạt cho mỗi lựa chọn:
(1) Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bông khác từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó (xem Điều Luật 14,6 và Hình 14.6).
(2) Người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác bên trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua điểm X về phía sau. Điểm tham chiếu là một điểm trên sân mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu đi qua điểm X (nơi bóng cắt ranh giới của khu vực phạt màu vàng lần cuối cùng). Không giới hạn kéo lùi bao xa về phía sau đối với điểm tham chiếu. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, ngoại trừ chính khu vực phạt mà người chơi đang thực hiện giải thoát khỏi đó. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).

Giải thoát đối với bóng trong khu vực phạt màu đỏ

Hình #2 17.1d: Giải thoát đối với bóng trong khu vực phạt màu đỏ

Chú giải:
Khi biết hoặc gần như chắc chắn là bóng nằm trong khu vực phạt màu đỏ và người chơi muốn thực hiện giải thoát, người chơi có ba lựa chọn, với một gậy phạt cho môi lựa chọn:
(1) Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng cách (xem mục (1) trong Hình #1 17.1d).
(2) Người chơi có thể thực hiện giải thoát trên đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau (xem mục (2) trong Hình #1 171d).
(3) Người chơi có thể thực hiện giải thoát ngang(chỉ cho khu vực phạt màu đỏ). Điểm tham chiếu khi thực hiện giải thoát ngang là điểm X, là điểm ước lượng nơi bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt màu đỏ lần cuối cùng khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, ngoại trừ chính khu vực phạt mà người chơi đang thực hiện giải thoát khỏi đó.

(3) Giải thoát ngang (Chỉ cho khu vực phạt màu đỏ). Khi bóng cắt ranh giới của khu vực phạt màu đỏ lần cuối cùng, người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Điều Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Điểm ước lượng nơi bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt màu đỏ lần cuối cùng.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Hai chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào trừ khu vực phạt đó, tuy nhiên
  • Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng hai chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

17.1e Phải thực hiện giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh bên trong khu vực phạt

Trong mỗi tình huống sau, người chơi không được đánh bóng từ nơi bóng nằm:

(1) Khi bóng nằm trong khu vực không được phép đánh bên trong khu vực phạt. Người chơi phải thực hiện giải thoát có phạt theo Điều Luật 17.10 hoặc 17.2.

(2) Khi khu vực không được phép đánh trên sân ảnh hưởng đến thế đứng hoặc swing khi bóng năm trong khu vực phạt. Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực phạt và nằm ngoài khu vực không được phép đánh những khu vực không được phép đánh (trong một điều kiện sân bất thường hoặc trong một khu vực phạt) ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, người chơi phải:

 • Thực hiện giải thoát có phạt ra ngoài khu vực phạt theo Điều Luật 17.10 hoặc 17.2, hoặc
 • Thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (nếu có tồn tại) bên trong khu vực phạt (xem Điều Luật 14.3):
  • Điểm tham chiếu: Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất khỏi khu vực không được phép đánh.
  • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
  • Giới hạn của khu vực giải thoát:
   • Phải ở trong cùng khu vực phạt với nơi bóng nằm, và
   • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

Tuy nhiên, sẽ không được giải thoát không phạt khỏi ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh theo (2):

 • Khi việc đánh bóng từ nơi bóng nằm là không hợp lý bởi vì điều khác, không phải là khu vực không được phép đánh (ví dụ như khi người chơi không thể thực hiện cú đánh vì nơi bóng nằm trong bụi cây), hoặc
 • Khi ảnh hưởng chỉ tồn tại do người chơi chọn gậy, thế đứng, swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.

Để làm gì khi bị ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh đối với bóng nằm ở bất kỳ đâu trừ khu vực phạt, xem Điều Luật 16.1f.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 17.1: Hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a.

17.2 Các lựa chọn sau khi đánh bóng từ khu vực phạt

 1.  Khi bóng đánh từ khu vực phạt đến nằm yên trong cùng hoặc khác khu vực phạt

Nếu bóng được đánh từ khu vực phạt đến nằm yên trong cùng khu vực phạt đó hoặc một khu vực phạt khác, người chơi có thể đánh bóng từ nơi bóng nằm (xem Điều Luật 17.1b).

Hoặc, với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát theo một trong các trong lựa chọn sau:

(1) Các lựa chọn giải thoát thông thường. Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Điều Luật 17.1d(1), giải thoát trên-đường-thằng-kéo-dài-về-phía-sau theo Điều Luật 17.1d(2), hoặc đối với khu vực phạt màu đỏ, giải thoát ngang theo Điều Luật 171d(3).

Đối với Điều Luật 17.1d(2) hoặc (3), điểm ước lượng để xác định khu vực giải thoát là nơi cuối cùng bóng gốc cắt ranh giới của khu vực phạt mà bóng hiện đang nằm trong đó.

Nếu người chơi thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách thả bóng bên trong khu vực phạt (xem Điều Luật 14.6) rồi quyết định không đánh bóng vừa thả từ nơi bóng nằm yên:

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát một lần nữa ra ngoài khu vực phạt theo Điều Luật 17.1d(2) hoặc (3) (đối với khu vực phạt màu đỏ) hoặc theo Điều Luật 17.2a(2)
 • Nếu người chơi làm thế, họ sẽ nhận thêm một gậy phạt, tổng cộng là hai gậy phạt: một gậy để thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, và một gậy để giải thoát ra ngoài khu vực phạt

(2) Lựa chọn giải thoát thêm: Đánh bóng từ vị trí của cú đánh trước đỏ bên ngoài khu vực phạt. Thay vì sử dụng một trong các lựa chọn giải thoát thông thường theo (1), người chơi có thể chọn đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ nơi họ đã thực hiện cú đánh trước đó ở bên ngoài khu vực phạt (xem Điều Luật 14.6).

Bóng đánh từ khu vực phạt đến nằm yên trong cùng khu vực phạt đó

Hình #1 17.2a: Bóng đánh từ khu vực phạt đến nằm yên trong cùng khu vực phạt đó

Chú giải:
Người chơi đánh bóng từ khu vực phát bóng đến điểm A bên trong khu vực phạt. Người chơi đánh bóng từ điểm A đến điểm B. Nếu người chơi chọn thực hiện giải thoát, có bốn lựa chọn với một gậy phạt. Người chơi có thể:
(1) Thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó ở điểm A (xem Điều Luật 14.6 và Hình 14.6) và sẽ đánh gậy thứ 4.
(2) Thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bằng cách thủ bóng gốc hoặc một bóng khác bên trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua điểm X về phía sau, và sẽ đánh gậy thứ 4.
(3) Thực hiện giải thoát ngang (chỉ cho khu vực phạt màu đỏ) Điểm tham chiếu khi thực hiện giải thoát là điểm X, và bóng gốc hoặc một bóng khác phải được thả bên trong và được đánh từ khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, và người chơi sẽ đánh gây thứ 4.
(4) Đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng do đó là nơi họ đã thực hiện cú đánh cuối cùng từ bên ngoài khu vực phạt, và sẽ đánh gậy thứ 4.
Nếu người chơi đã thực hiện lựa chọn (1) và rà quyết định không đánh bóng đã được thả người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau hoặc giải thoát ngang với tham chiếu là điểm X, hoặc đanh lại từ khu vực phát bóng, cộng thêm một gậy phạt với tổng cộng là hai gậy phạt, và sẽ đánh gậy thứ 5.

Bóng đánh từ khu vực phạt đến nằm yên trong cùng khu vực phạt đó sau khi đã ra khỏi rồi quay lại khu vực phạt đó

Hình #2 17.2a Bóng đánh từ khu vực phạt đến nằm yên trong cùng khu vực phạt đó sau khi đã ra khỏi rồi quay lại khu vực phạt đó

Chú giải:
Người chơi đánh bóng từ khu vực phát bóng đến điểm A bên trong khu vực phạt. Người chơi đánh bóng từ điểm A đến điểm B, với bóng thoát ra khỏi khu vực phạt nhưng rồi quay lại bên trong khu vực phạt ở điểm X. Nếu người chơi chọn thực hiện giải thoát, có bốn lựa chọn với
một gậy phạt. Người chơi có thể:
(1) Thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó ở điểm A (xem Điều Luật 14.6 và Hình 14.6) và sẽ đánh gậy thứ 4.
(2) Thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bằng cách thủ bóng gốc hoặc một bóng khác bên trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua điểm X về phía sau, vào đánh gậy thứ 4.
(3) Thực hiện giải thoát ngang (chỉ cho khu vực phạt màu đỏ). Điểm tham chiếu khi thực hiện giải thoát là điểm X, và bóng gốc hoặc một bóng khác phải được thả bên trong và được đánh từ khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều dài gây đo từ điểm tham chiếu, và người chơi sẽ đánh gây thứ 4.
(4) Đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng do đó là nơi họ đã thực hiện cú đánh cuối cùng từ bên ngoài khu vực phạt, và sẽ đánh gậy thứ 4.
Nếu người chơi đã thực hiện lựa chọn (1) và rồi quyết định không đánh bóng đã được thả người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau hoặc giải thoát ngang với tham chiếu là điểm X hoặc đánh lại từ khu vực phát bóng, cộng thêm một gậy phạt với tổng cộng là hai gậy phạt, và sẽ đánh gậy thứ 5.

 1. Khi bóng đánh từ khu vực phạt bị mất, ra ngoài biên hoặc không đánh được bên ngoài khu vực phạt

Sau khi đánh bóng từ khu vực phạt, đôi khi người chơi có thể được yêu cầu hoặc chọn giải thoát gậy-và-khoảng-cách bởi vì bóng gốc:

 • Ra ngoài biên hoặc bị mất bên ngoài khu vực phạt (xem Điều Luật 18.2), hoặc
 • Không đánh được bên ngoài khu vực phạt (xem Điều Luật 19.2a).

Nếu người chơi thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách thả bóng bên trong khu vực phạt (xem Điều Luật 14.6) và rồi quyết định không đánh bóng vừa được thả từ nơi nó đến năm yên:

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát một lần nữa ra ngoài khu vực phạt theo Điều Luật 17.1d(2) hoặc (3) (đối với khu vực phạt màu đỏ) hoặc theo Điều Luật 17.2a(2).
 • Nếu người chơi làm thế, họ sẽ nhận thêm một gậy phạt, tổng cộng là hai gậy phạt: một gậy để thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, và một gậy để giải thoát ra ngoài khu vực phạt.

Người chơi có thể thực hiện giải thoát như vậy một cách trực tiếp ra bên ngoài khu vực phạt mà không phải thả bóng bên trong khu vực phạt trước, nhưng vẫn sẽ nhận tổng cộng hai gậy phạt.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 17.1: Hình phạt chung theo Điều Luật 147a.

17.3 Không được giải thoát theo các luật khác khi bóng nằm trong khu vực phạt

Khi bóng của người chơi nằm trong khu vực phạt, không được giải thoát đối với:

 • Ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường (Điều Luật 16.1),
 • Bóng lún (Điều Luật 16.3), hoặc
 • Bóng không đánh được (Điều Luật 19).

Lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi là giải thoát có phạt theo Điều Luật 17. Tuy nhiên, khi một điều kiện động vật nguy hiểm gây ảnh hưởng đến việc đánh bóng bên trong khu vực phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bên trong khu vực phạt hoặc giải thoát có phạt bên ngoài khu vực vực phạt (xem Điều Luật 16.2b(2)).