Điều Luật 19 – Bóng không đánh được

Điều Luật 19 quy định các lựa chọn cho người chơi đối với bóng không đánh được. Người chơi có thể sử dụng một trong các lựa chọn này – thông thường với một gậy phạt – để thoát khỏi tình huống khó khăn ở bất kỳ đâu trên sân (trừ trong khu vực phạt).

19.1 Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được ở bất kỳ đầu trừ khu vực phạt

Chỉ người chơi mới có thể quyết định bóng của họ không đánh được bằng cách thực hiện giải thoát có phạt theo Điều Luật 19.2 hoặc 19.3.

Giải thoát bóng không đánh được được cho phép ở bất kỳ đâu trên sân, trừ trong khu vực phạt.

Nếu bóng không đánh được trong khu vực phạt, lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi là giải thoát có phạt theo Điều Luật 17.

19.2 Các lựa chọn giải thoát đối với bống không đánh được trong khu vực chung hoặc trên khu vực gạt bóng

Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được bằng cách sử dụng một trong ba lựa chọn của Điều Luật 19.2a, b hoặc c, cộng một gậy phạt cho mỗi lựa chọn.

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Điều Luật 19.2a cho dù nếu bóng gốc không được tìm thấy và xác định.
 • Tuy nhiên, để thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau theo Điều Luật 19.2b hoặc giải thoát ngang theo Điều Luật 19.2c, người chơi phải biết vị trí của bóng gốc.
 1. Giải thoát gậy-và-khoảng-cách

Người chơi có thể đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Điều Luật 14.6).

 1. Giải thoát trên-đường-thằng-kéo-dài-về-phía-sau

Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Điều Luật 14.3) trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí của bóng gốc về phía sau:

 • Điểm tham chiếu: Một điểm trên sân mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu, xa hố cờ hơn vị trí bóng gốc (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa):
  •  Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).
  • Nếu người chơi thả bóng mà không chọn điểm này trước, điểm tham chiếu sẽ được tính là vị trí trên đường thẳng tham chiếu có cùng khoảng cách đến hố cờ với nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đó, nhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, tuy nhiên
  • Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.
 1. Giải thoát ngang

Người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Điều Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Vị trí của bóng gốc.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Hai chiều dài gây đo, nhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  •  Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, tuy nhiên
  • Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng hai chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 19.2: Hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a.

Các lựa chọn giải thoát cho bóng không đánh được trong khu vực chung

Hình 19.2: Các lựa chọn giải thoát cho bóng không đánh được trong khu vực chung

Chú giải:
Người chơi quyết định bóng của họ đang nằm trong bụi cây là không đánh được. Người chơi có ba lựa chọn, với một gậy phạt cho mỗi lựa chọn:
(1) Người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực giải thoát được tính dựa vào vị trí của cú đánh trước đó (xem Điều Luật 14.6 và Hình 14.6).
(2) Người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau. Điểm tham chiếu là một điểm trên sân mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu và xa hố cờ hơn vị trí bóng gốc. Không giới hạn kéo lùi bao xa về phía sau của điểm tham chiếu. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).
(3) Người chơi có thể thực hiện giải thoát ngang. Điểm tham chiếu là vị trí của bóng gốc. Khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào.

19.3 Các lựa chọn giải thoát đối với bóng không đánh được trong  bẫy cát

 1. Các lựa chọn giải thoát thông thường (một gậy phạt)

Khi bóng của người chơi nằm trong bẫy cát:

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được với một gậy phạt theo một trong các lựa chọn của Điều Luật 19.2, tuy nhiên:
 • Bóng phải được thả bên trong và đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong bẫy cát nếu người chơi chọn thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau (xem Điều Luật 19.2b) hoặc giải thoát ngang (xem Điều Luật 19.2c).

Các lựa chọn giải thoát cho bóng không đánh được trong bẫy cát

Hình 19.3: Các lựa chọn giải thoát cho bóng không đánh được trong bẫy cát

Chú giải:
Người chơi quyết định bóng của họ đang ở trong bẫy cát là không đánh được. Người chơi có bốn lựa chọn:
(1) Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách.
(2) Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau bên trong bẫy cát.
(3) Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát ngang bên trong bẫy cát.
(4) Với tổng cộng hai gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo dài-về-phía-sau ra ngoài bẫy cát dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau.

 1. Lựa chọn giải thoát thêm (hai gậy phạt)

Là lựa chọn giải thoát thêm khi bóng của người chơi nằm trong bẫy cát, với tổng cộng hai gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau ra ngoài bẫy cát theo Điều Luật 19.2b.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 19.3: Hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a./.