Điều Luật 2 – Sân Golf

Điều Luật 2 giới thiệu những điều cơ bản mà mỗi người chơi nên biết về sân Golf, cụ thể

 • Có 05 (năm) khu vực sân, và
 • Có một vài loại vật thể và điều kiện sân có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chơi.

Biết khu vực sân nơi bóng nằm và tình trạng của các vật thể và điều kiện gây ảnh hưởng là rất quan trọng, bởi chúng thường tác động đến lựa chọn đánh bóng hoặc thực hiện giải thoát của người chơi.

2.1 Ranh giới sân và ngoài biên

Golf được chơi trong một sân mà ranh giới được xác lập bởi Ban tổ chức sân hoặc giải đấu. Những khu vực không nằm trong sân được xác định nằm ở ngoài biên.

2.2 Các khu vực sân theo quy định của Luật

Sân Golf được chia thành 05 (năm) khu vực sân.

 1. Khu vực chung

Khu vực chung bao gồm toàn bộ sân ngoại trừ 04 (bốn) khu vực sân đặc biệt được mô tả ở Điều Luật 2.2b.

Được gọi là “khu vực chung” vì:

 • Nó bao gồm gần như toàn bộ sân và là nơi mà bóng của người chơi sẽ thường xuyên được đánh nhất trước khi bóng lên đến khu vực gạt bóng.
 • Nó bao gồm tất cả các loại mặt đất và các vật thể đang mọc hoặc bám chặt trong khu vực đó, như là fairway, khu vực cỏ cao và các cây.

Sân Golf

Chú thích: Khu vực chung bao gồm toàn bộ sân ngoại trừ những khu vực (1) Khu vực phát bóng (2) Các bẫy cát (3) Khu vực phạt (4) Khu vực gạt bóng

 1. 04 (Bốn) khu vực đặc biệt

Một số quy tắc nhất định được áp dụng riêng cho 04 (bốn) khu vực sân không nằm trong khu vực chung.

 • Khu vực phát bóng mà người chơi phải đánh bóng từ đó khi bắt đầu hố mà họ đang chơi (Điều Luật 6.2),
 • Tất cả các khu vực phạt(Điều Luật 17),
 • Tất cả các bẫy cát (Điều Luật 12), và
 • Khu vực gạt bóng của hố mà người chơi đang chơi (Điều Luật 13).
 1. Xác định khu vực sân nơi bóng nằm

Khu vực sân nơi bóng nằm ảnh hưởng đến luật chơi sẽ được áp dụng khi đánh bóng hoặc thực hiện giải thoát.

Bóng luôn được xem như chỉ nằm trong một khu vực sân mà thôi:

 • Nếu bóng vừa nằm trong khu vực chung và vừa nằm trong một trong bốn khu vực sân đặc biệt, nó được xem như đang nằm trong khu vực sân đặc biệt đó.
 • Nếu bóng nằm trong hai khu vực sân đặc biệt, nó được xem như đang nằm trong khu vực đặc biệt ở trước theo thứ tự sau: khu vực phạt, bẫy cát, khu vực gạt bóng.

2.3 Các vật thể hoặc điều kiện ảnh hưởng đến cuộc chơi

Một số Điều Luật có thể cho phép giải thoát không phạt khỏi ảnh hưởng của một số điều kiện và vật thể, như là:

 • Vật thể tự nhiên rời (Điều Luật 15.1),
 • Vật cản di dời được (Điều Luật 15.2), và
 • Điều kiện sân bất thường, bao gồm hố đào bởi động vật, mặt sân đang sửa chữa, vật cản cố định và nước đọng tạm thời (Điều Luật 16.1).

Tuy nhiên, sẽ không được giải thoát không phạt từ vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân gây ảnh hưởng đến cuộc chơi.

2.4 Những khu vực không được phép đánh (No Play Zones)

Khu vực không được phép đánh là một phần được quy định của một điều kiện sân bất thường (xem Điều Luật 16.1f) hoặc một khu vực phạt (xem Điều Luật 17.1e) nơi không được phép đánh.

Người chơi phải thực hiện giải thoát khi:

 • Bóng của họ nằm trong khu vực không được phép đánh, hoặc
 • Khu vực không được phép đánh ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến hoặc khu vực Swing dự kiến của người chơi khi đánh bóng bên ngoài khu vực không được phép đánh (xem Điều Luật 16.1f và 17.1e).