Điều Luật 20 – Giải quyết các vấn đề luật trong vòng đấu; Xử lý luật bởi trọng tài và Ban tổ chức

Điều Luật 20 quy định việc người chơi nên làm gì khi có câu hỏi về luật trong một vòng đấu, bao gồm các quy trình (khác nhau trong đấu đối kháng và đấu gậy) cho phép người chơi khi bảo vệ quyền lợi được xử lý luật ở một thời điểm sau đó.

Điều Luật này cũng quy định vai trò của trọng tài, là người được cho phép quyết định các tình huống thực tế và áp dụng luật. Các quyết định xử lý luật của trọng tài hoặc Ban tổ chức có tính ràng buộc đối với tất cả người chơi.

20.1 Giải quyết các vấn đề luật trong vòng đấu

 1. Người chơi phải tránh làm trì hoãn một cách vô lý

Người chơi không được làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý khi đang tìm sự hỗ trợ luật trong vòng đấu:

 • Nếu trong tài hoặc Hội đồng không có mặt kịp thời để hỗ trợ một vấn đề luật, người chơi phải quyết định làm gì và phải chơi tiếp.
 • Người chơi có thể bảo vệ quyền lợi của họ bằng cách yêu cầu xử lý luật trong đấu đối kháng (xem Điều Luật 20.1b(2) hoặc đánh hai bóng trong đấu gậy (xem Điều Luật 20.1c(3)).
 1. Các vấn đề luật trong đấu đối kháng

(1) Quyết định vấn đề luật bằng cách đồng thuận. Trong vòng đấu, các người chơi trong một trận đấu có thể đồng ý với nhau cách quyết định một vấn đề luật:

 • Kết quả được đồng ý là cuối cùng cho dù nếu sau đó được phát hiện là sai luật, miễn là các người chơi không cố tình đồng ý với nhau để phớt lờ bất kỷ luật hoặc hình phạt nào mà họ biết có áp dụng (Điều Luật 1.3b(1)).
 • Tuy nhiên, nếu một trọng tài được phân công đi theo một nhóm đấu, trọng tài đó phải xử lý các tình huống luật họ biết một cách kịp thời và người chơi phải tuân thủ cách xử lý đó.

Khi không có trọng tài, nếu người chơi không đồng ý hoặc có nghi ngờ về cách áp dụng luật, mỗi người chơi có thể yêu cầu xử lý luật theo Luật 20.1b(2).

(2) Yêu cầu xử lý luật trước khi kết quả của trận đấu cuối cùng. Khi người chơi muốn trọng tài hoặc Ban tổ chức quyết định cách áp dụng luật cho tình huống của họ hoặc của đối thủ, người chơi có thể yêu cầu xử lý luật.

Nếu trọng tài hoặc Ban tổ chức không có mặt kịp thời, người chơi có thể thực hiện yêu cầu đó bằng cách thông báo cho đối thủ rằng họ sẽ yêu cầu xử lý luật ở thời điểm sau đó, khi có mặt trọng tài hoặc Ban tổ chức.

Nếu người chơi yêu cầu xử lý luật trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng:

 • Tình huống sẽ chỉ được xử lý khi có yêu cầu đúng hạn, phụ thuộc vào thời điểm người chơi biết các dữ kiện về tình huống đó:
  • Khi người chơi biết về tình huống trước khi bất kỳ người chơi nào bắt đầu hố cuối cùng của trận đấu. Khi người chơi biết về tình huống, yêu cầu xử lý luật phải được thực hiện trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác.
  • Khi người chơi biết về tình huống trong hoặc sau khi kết thúc hồ cuối cùng của trận đấu. Yêu cầu xử lý luật phải được thực hiện trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng (xem Luật 3.2a(5)).
 • Nếu người chơi không yêu cầu xử lý luật đúng hạn, trọng tài hoặc Ban tổ chức sẽ không xử lý tình huống đó và kết quả của hố (hoặc các hồ) được yêu cầu giải quyết sẽ được giữ nguyên cho dù nếu luật đã được áp dụng không đúng.

Nếu người chơi yêu cầu xử lý tình huống luật của một hố trước đó, việc xử lý chỉ được thực hiện khi đáp ứng cả ba điều sau:

 • Đối thủ vi phạm Điều Luật 3.2d(1) (báo sai số gậy đã đánh) hoặc Điều Luật 3.2d(2) (không báo cho người chơi về một hình phạt).
 • Yêu cầu xử lý được dựa vào các dữ kiện mà người chơi không biết trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đang chơi, hoặc nếu đang giữa hai hố, ở hố vừa hoàn thành, và
 • Sau khi biết các dữ kiện này, người chơi có yêu cầu xử lý luật đúng hạn như quy định ở phần trên).

(3) Yêu cầu xử lý luật sau khi kết quả của trận đấu là cuối cùng. Khi người chơi yêu cầu xử lý luật sau khi kết quả trận đấu là cuối cùng:

 • Ban tổ chức sẽ chỉ xử lý cho người chơi khi cả hai điều sau được đáp ứng:
  • Yêu cầu xử lý được dựa vào các dữ kiện mà người chơi không biết trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng, và
  • Đối thủ vi phạm Điều Luật 3.2d(1) (báo sai số gậy đã đánh) hoặc Điều Luật 3.2d(2) (không báo cho người chơi về một hình phạt) và đã biết về vi phạm đó trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng.
 • Không có giới hạn về thời gian khi xử lý tình huống như thế này.

(4) Không có quyền chơi hal bóng. Người chơi khi không chắc chắn về cách xử lý đúng trong trận đấu không được chơi hai bóng. Quy trình này chỉ được áp dụng trong đầu gậy (xem Điều Luật 20.1c).

 1. Các vấn đề luật trong đấu gậy

(1) Không có quyền quyết định vấn đề luật bằng cách đồng thuận. Nếu trọng tài hoặc Ban tổ chức không có mặt kịp thời để hỗ trợ một vấn đề luật:

 • Các người chơi được khuyến khích hỗ trợ nhau cách áp dụng luật, tuy nhiên họ không có quyền quyết định một vấn đề luật bằng cách đồng thuận và việc đồng thuận như thế không có tính ràng buộc với bất kỳ người chơi, trọng tài hoặc Ban tổ chức.
 • Người chơi nên nêu bất kỳ vấn đề luật nào với Ban tổ chức trước khi nộp bảng điểm của họ.

(2) Người chơi nên bảo vệ người chơi khác trong giải đấu. Để bảo vệ quyền lợi của tất cả người chơi khác:

 • Nếu người chơi biết hoặc tin rằng một người chơi khác đã vi phạm hoặc có thể đã vi phạm luật mà người chơi đó không nhận ra hoặc đang phớt lờ, người chơi nên báo cho người chơi đó, người ghi điểm của người chơi, trọng tài hoặc Ban tổ chức.
 • Nên thực hiện việc này ngay sau khi người chơi biết về vấn đề, và không trễ hơn trước khi người chơi kia nộp bảng điểm của họ, trừ khi không thể làm thế.

Nếu người chơi không làm như trên, Ban tổ chức có thế truất quyền thi đấu người chơi theo Điều Luật 1.2a nếu Ban tổ chức quyết định rằng đã có vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử, trái ngược với tinh thần thể thao.

(3) Chơi hai bóng khi không chắc chắn phải làm gì. Khi không chắc chắn về quy trình đúng trong khi chơi, người chơi có thể hoàn thành hố với hai bóng mà không bị phạt:

 • Người chơi phải quyết định chơi hai bóng sau khi phát sinh tình huống không chắc chắn và trước khi thực hiện cú đánh.
 • Người chơi nên chọn bóng sẽ được tính điểm nếu luật cho phép đánh bóng đó, bằng cách tuyên bố chọn lựa đó với người ghi điểm của họ hoặc cho người chơi khác trước khi thực hiện cú đánh.
 • Nếu người chơi không chọn kịp thời, bóng được đánh đầu tiên sẽ được xem là bóng được chọn.
 • Người chơi phải báo sự việc này cho Ban tổ chức trước khi nộp bảng điểm, cho dù nếu kết quả của hai bóng là như nhau. Người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu nếu không làm thế.
 • Nếu người chơi đã thực hiện cú đánh trước khi quyết định chơi bóng thứ hai:
  • Luật này không được áp dụng và kết quả được tính sẽ là kết quả với bóng mà người chơi đã đánh trước khi quyết định đánh bóng thứ hai.
  • Tuy nhiên, người chơi không bị phạt do đánh bóng thứ hai.

Bóng thứ hai đánh theo luật này không phải là bóng dự phòng theo Điều Luật 18.3.

4) Quyết định của ban tổ chức về kết quả của hố. Khi người chơi đánh hai bóng theo (3), Ban tổ chức sẽ quyết định kết quả của người chơi ở hố đó như sau:

 • Tính điểm của bóng được chọn (bởi người chơi hoặc bởi mặc định) nếu bóng đó được đánh đúng luật.
 • Nếu bóng đó được đánh không đúng luật, tính điểm của bóng còn lại nếu được đánh đúng luật.
 • Nếu cả hai bóng đều được đánh sai luật, tính điểm của bóng được chọn (bởi người chơi hoặc bởi mặc định) trừ khi có vi phạm nghiêm trọng do đánh bóng đó sai vị trí trong trường hợp đó sẽ tính điểm của bóng còn lại.
 • Nếu có vi phạm nghiêm trọng do đánh sai vị trí của cả hai bóng, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
 • Tất cả các cú đánh với bóng không được tính điểm (gồm các chủ đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính vào kết quả hố của người chơi.

“Bóng đánh đúng luật” nghĩa là: (a) bóng gốc được đánh từ nơi nó nằm và được phép đánh từ đó, hoặc (b) bóng đã được đánh được đưa vào trong cuộc đúng quy định, đúng cách và đúng chỗ theo luật.

20.2 Xử lý các vấn đề theo luật

 1. Xử lý luật bởi trọng tài

Trọng tài là người được chỉ định bởi Ban tổ chức để quyết định các tình huống thực tế và áp dụng luật.

Quyết định xử lý tình huống hoặc cách áp dụng luật của trọng tài phải được người chơi tuân thủ.

 • Người chơi không có quyền khiếu nại quyết định xử lý của trọng tài lên Ban tổ chức.
 • Trọng tài có thể tìm sự hỗ trợ từ Ban tổ chức trước khi đưa ra quyết định xử lý hoặc đưa tình huống lên cho Ban tổ chức xem xét, nhưng việc này là không bắt buộc.
 1. Xử lý luật bởi ban tổ chức

Khi không có trọng tài để xử lý luật hoặc khi trọng tài đưa vấn đề lên cho Ban tổ chức xem xét:

 • Vấn đề sẽ được xử lý bởi Ban tổ chức, và
 • Quyết định của Ban tổ chức là cuối cùng.

Nếu Ban tổ chức không thể đưa ra quyết định, Ban tổ chức có thể đưa vấn đề lên Hội Đồng Luật Golf của R&A, nơi quyết định là cuối cùng.

 1. Áp dụng tiêu chuẩn “mắt thường” khi sử dụng bằng chứng phim ảnh

Khi Ban tổ chức đang xác định tình huống thực tế để đưa ra quyết định xử lý luật, việc sử dụng phim ảnh làm bằng chứng sẽ bị giới hạn bởi tiêu chuẩn “mắt thường”:

 • Nếu thông tin thể hiện qua phim ảnh đã không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, sẽ bỏ qua bằng chứng phim ảnh đó cho dù nếu nó chỉ ra là có vi phạm luật.
 • Tuy nhiên, ngay cả khi bằng chứng phim ảnh bị bỏ qua theo tiêu chuẩn “mắt thường”, lỗi vẫn sẽ được tính nếu người chơi đã biết về các dữ kiện cấu thành vi phạm (như khi người chơi có cảm giác rằng gậy đã chạm cát trong bẫy cát cho dù việc đó không thể nhìn thấy được bằng mắt thường).
 1. Khi nào quyết định xử lý sai sẽ được sửa

Nếu một quyết định xử lý của trọng tài hoặc Ban tổ chức sau đó được phát hiện là sai:

 • Quyết định xử lý sẽ được sửa nếu có thể theo luật.
 • Nếu đã quá trễ, quyết định sai sẽ được giữ nguyên.

Nếu người chơi có hành động vi phạm luật do hiểu sai một cách hợp lý một hướng dẫn của trọng tài hoặc Ban tổ chức trong vòng đấu hoặc khi cuộc chơi bị dừng theo Điều Luật 57a (như là nhấc bóng trong cuộc khi không được phép theo luật), sẽ không bị phạt và hướng dẫn đó sẽ được xem như là một quyết định xử lý sai.

 1. Truất quyền thi đấu người chơi sau khi kết quả trận đấu hoặc giải đấu cuối cùng

(1) Đấu đối kháng. Không có giới hạn thời gian về việc truất quyền thi đấu của người chơi theo Điều Luật 12 (vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử) hoặc Điều Luật 1.3b(1) (cố tình phớt lờ lỗi vi phạm hoặc chế tài xử phạt đã biết, hoặc đồng ý với người chơi khác để phớt lờ bất kỳ luật hoặc hình phạt nào mà họ biết có áp dụng).

Có thể làm việc này cho dù sau khi kết quả của trận đấu là cuối cùng (xem Điều Luật 3.2a(5)).

Đối với việc khi nào Ban tổ chức sẽ xử lý tình huống luật khi có yêu cầu sau khi kết quả của trận đấu là cuối cùng, xem Điều Luật 20.1b(3).

(2) Đấu gậy. Chế tài xử phạt thường sẽ không được cộng vào hoặc sửa sau khi giải đấu gậy đã kết thúc, là khi:

 • Kết quả là cuối cùng theo cách được quy định bởi Ban tổ chức, hoặc
 • Trong giải đấu đối kháng diễn ra ngay sau vòng đấu loại theo thể thức đấu gậy, khi người chơi đã phát bóng bắt đầu trận đấu đối kháng đầu tiên của họ.

Tuy nhiên, người chơi phải bị truất quyền thi đấu ngay cả khi giải đấu đã kết thúc nếu họ:

 • Nộp bảng điểm có điểm số của bất kỳ hố nào thấp hơn thực tế bởi bất kỳ lý do nào trừ việc không cộng gậy phạt mà người chơi không biết trước khi kết thúc giải (xem Điều Luật 3.3b(3)).
 • Trước khi giải đấu kết thúc, biết rằng điểm chấp trong bảng điểm đã nộp cao hơn điểm chấp thực tế, làm ảnh hưởng đến số gậy chấp được sử dụng để tính kết quả của họ (xem Điều Luật 3.3b4).
 • Trước khi giải đấu kết thúc, biết rằng đã vi phạm một luật khác với chế tài xử phạt truất quyền thi đấu, hoặc
 • Cố tình đồng ý với người chơi khác để phớt lờ bất kỳ điều luật hoặc chế tài xử phạt nào mà họ biết có áp dụng (xem Điều Luật 1.3b(1).

Ban tổ chức còn có thể truất quyền thi đấu của người chơi theo Điều Luật 1.2 (vi phạm nghiêm trọng trong ứng xử) sau khi giải đấu đã kết thúc.

20.3 Các tình huống không được quy định bởi luật

Bất kỳ tình huống nào không được quy định bởi luật nên được xử lý bởi Ban tổ chức.

 • Sau khi xem xét tất cả thông tin, và
 • Một cách hợp lý, công bằng và nhất quán với các tình huống tương tự theo luật.