Điều Luật 4 – Trang thiết bị của người chơi

Điều Luật 4 trong Luật Golf quy định các trang thiết bị người chơi có thể sử dụng trong vòng đấu. Dựa trên nguyên tắc Golf là môn thể thao đầy thử thách theo đó thành công sẽ phụ thuộc vào sự phán đoán, các kỹ năng và khả năng của người chơi, người chơi:

 • Phải sử dụng gậy và bóng hợp chuẩn,
 • Có không nhiều hơn 14 gậy và thường không được thay thế gậy bị hư hỏng hoặc mất, và
 • Bị hạn chế trong việc sử dụng các trang thiết bị khác để hỗ trợ cuộc chơi một cách không bình thường.

4.1 Gậy Golf

 1. Gậy được phép sử dụng để thực hiện cú đánh

(1) Gậy hợp chuẩn. Khi thực hiện cú đánh, người chơi phải sử dụng gậy phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của Quy định về Trang thiết bị.

 • Gậy được sử dụng để thực hiện cú đánh phải hợp chuẩn không chỉ lúc còn mới, mà cả khi nó đã bị cố tình hoặc vô tình thay đổi bằng bất kỳ cách nào.
 • Tuy nhiên, nếu các đặc tính hoạt động của một gậy hợp chuẩn bị thay đổi vì hao mòn do việc sử dụng bình thường, nó vẫn là gậy hợp chuẩn.

Đặc tính hoạt động” nghĩa là bất kỳ phần nào của gậy có ảnh hưởng đến cách nó hoạt động khi thực hiện cú đánh, như là tay nắm gậy, thân gậy, đầu gậy hoặc góc nghiêng gậy (lie) hoặc góc mở mặt gậy (loft) (kể cả góc nghiêng gậy và góc mở mặt gậy của gậy có thể điều chỉnh được).

(2) Sử dụng hoặc sửa chữa gậy bị hư hỏng trong vòng đấu. Nếu gậy hợp chuẩn bị hư hỏng trong vòng đấu hoặc khi cuộc chơi bị dừng theo Điều Luật 5.7a, người chơi thông thường không được phép thay thế nó bằng cây khác. (Trong trường hợp ngoại lệ khi người chơi không gây ra hư hỏng đó, xem Điều Luật 4.1b(3)).

Tuy nhiên, cho dù tính chất hoặc nguyên nhân của hư hỏng là gì, gậy bị hư hỏng được xem là hợp chuẩn cho phần còn lại của vòng đấu (tuy nhiên sẽ không hợp chuẩn khi đánh play-off trong đấu gậy do nó là một vòng đấu mới).

Trong phần còn lại của vòng đấu, người chơi có thể:

 • Tiếp tục thực hiện cú đánh với gậy bị hư hỏng đó, hoặc
 • Sửa chữa gậy bằng cách phục hồi gần nhất có thể tình trạng trước khi bị hư hỏng trong vòng đấu hoặc khi cuộc chơi bị dừng, mà vẫn sử dụng tay nắm, thân gậy và đầu gậy ban đầu. Tuy nhiên, khi làm thế:
  • Người chơi không được trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (xem Điều Luật 5.6a), và
  • Bất kỳ hư hỏng nào có sẵn trước vòng đấu phải không được sửa chữa.

Hư hỏng trong vòng đấu” là khi đặc tính hoạt động của gậy bị thay đổi do bất kỳ hành động nào trong vòng đấu (kể cả khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a):

 • Của người chơi (như là thực hiện cú đánh hoặc cú swing nháp với gậy, đặt gậy vào trong hoặc lấy ra từ túi gậy, thả xuống hoặc tựa vào nó, hoặc ném hoặc lạm dụng nó), hoặc
 • Của người khác, tác động bên ngoài hoặc yếu tố tự nhiên.

Tuy nhiên, gậy không bị “hư hỏng trong vòng đấu” nếu đặc tính hoạt động của nó bị thay đổi một cách cố tình bởi người chơi trong vòng đấu, như quy định ở Điều Luật 4.1a(3).

(3) Cố tình thay đổi đặc tính hoạt động của gậy trong vòng đấu. Người chơi không được thực hiện cú đánh với gậy mà họ đã cố tình thay đổi đặc tính hoạt động trong vòng đấu (kể cả khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a):

 • Bằng việc điều chỉnh một tính năng có thể điều chỉnh được của gậy hoặc thay đổi gậy một cách trực tiếp (trừ khi được phép sửa chữa hư hỏng theo Điều Luật 4.1a(2)), hoặc \
 • Bằng cách sử dụng một hóa chất bất kỳ lên đầu gậy (trừ khi dùng để làm sạch nó) để làm ảnh hưởng đến cách hoạt động của nó khi thực hiện cú đánh.

Ngoại lệ – Phục hồi gậy điều chỉnh được về vị trí ban đầu: Nếu đặc tính hoạt động của gậy bị thay đổi bằng việc điều chỉnh một tính năng có thể điều chỉnh được của gậy, trước khi sử dụng gậy đó để thực hiện cú đánh, nếu gậy được phục hồi về vị trí gần với vị trí ban đầu nhất bằng cách điều chỉnh tính năng của gậy về vị trí ban đầu, sẽ không bị phạt và gậy có thể được sử dụng để thực hiện cú đánh.

Chế tài xử phạt do thực hiện cú đánh vi phạm Điều Luật 4.1a: Truất quyền thi đấu.

 • Sẽ không bị phạt theo luật này do chi có (nhưng không thực hiện cú đánh với) một gậy không hợp chuẩn hoặc gậy mà đặc tính hoạt động đã bị có tình thay đổi trong vòng đấu.
 • Tuy nhiên, gậy đó vẫn được tính vào tổng số gậy (tối đa 14) theo Luật 4.1b(1).
 1. Giới hạn 14 gậy: Dùng chung, thêm hoặc thay thế gậy trong vòng đấu

(1) Giới hạn 14 gậy. Người chơi không được:

 • Bắt đầu vòng đấu mà có nhiều hơn 14 gậy, hoặc
 • Có nhiều hơn 14 gậy trong vòng đấu.

Nếu người chơi bắt đầu vòng đấu với ít hơn 14 gậy, họ có thể thêm gậy trong vòng đấu cho đủ 14 gậy (xem Điều Luật 4.1b(4) quy định các hạn chế khi làm thế).

Khi người chơi nhận ra họ đang vi phạm luật này do có nhiều hơn 14 gậy, người chơi phải lập tức bỏ gây hoặc các gậy thừa ra khỏi cuộc chơi, theo quy trình của Luật 4.1c(1):

 • Nếu người chơi đã bắt đầu vòng đấu với nhiều hơn 14 gậy, họ có thể chọn bất kỳ gậy nào để bỏ ra khỏi cuộc chơi.
 • Nếu người chơi thêm gậy thừa trong vòng đấu, gậy được thêm vào phải được bỏ ra khỏi cuộc chơi.

Sau khi bắt đầu vòng đấu, nếu người chơi nhặt gậy của một người chơi khác bị bỏ quên, hoặc một gậy bị bỏ nhầm trong túi gậy của người chơi mà họ không biết, gậy đó không được xem là một gậy của người chơi khi tính giới hạn 14 gậy (nhưng phải không được sử dụng).

(2) Không dùng chung gậy. Người chơi bị giới hạn bởi các gậy mà họ có khi bắt đầu hoặc các gậy được phép thêm vào theo (1):

 • Người chơi không được thực hiện cú đánh với gậy đang được sử dụng bởi bất kỳ người nào đang chơi trên sân (cho dù nếu người đó đang chơi ở nhóm hoặc giải đấu khác).
 • Khi người chơi nhận ra rằng họ đã vi phạm luật này do thực hiện củ đánh với gậy của người chơi khác, người chơi phải lập tức bỏ gây đó ra khỏi cuộc chơi, theo quy trình ở Điều Luật 4.1.(1).

(3) Không thay thế gậy bị hư hỏng hoặc mất. Nếu người chơi đã bắt đầu với 14 gậy hoặc đã thêm gậy cho đủ 14, rồi làm mất hoặc hư hỏng một gậy trong vòng đấu hoặc khi cuộc chơi bị dừng theo Điều Luật 5.7a, người chơi không được thay thế gậy đó với một gậy khác.

Ngoại lệ – Thay thế gậy bị hư hỏng khi người chơi không gây ra hư hỏng đó: Nếu gậy của người chơi bị hư hỏng trong vòng đấu (kể cả khi cuộc chơi bị dừng theo Điều Luật 5.7a) (xem Điều Luật 4.1a(2)) bởi một tác động bên ngoài hoặc yếu tố tự nhiên hoặc bởi bất kỳ người nào trừ người chơi hoặc caddie của họ:

 • Người chơi có thể thay thế gậy bị hư hỏng bằng bất kỳ gậy nào khác theo Điều Luật 4.1b(4).
 • Tuy nhiên, khi làm thế, người chơi phải lập tức bỏ gậy bị hư ra khỏi cuộc chơi, theo quy trình ở Điều Luật 4.1c(1).

(4) Hạn chế khi thêm hoặc thay thế gậy. Khi thêm vào hoặc thay thế gậy theo (1) hoặc (3), người chơi không được:

 • Làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (xem Điều Luật 5.6a),
 • Thêm hoặc mượn gậy từ bất kỳ ai đang chơi trên sân (cho dù nếu người chơi đó đang chơi ở nhóm hoặc giải đấu khác), hoặc
 • Tạo nên gậy từ các bộ phận được mang theo cho người chơi bởi người khác trong vòng đấu.

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 4.1: Chế tài xử phạt được áp dụng dựa vào thời điểm người chơi nhận ra vi phạm đó:

 • Người chơi nhận ra vi phạm khi đang chơi một hố. Hình phạt được áp dụng sau khi hoàn thành hố đang chơi. Trong đấu đối kháng, người chơi phải hoàn thành hố, tỉnh kết quả của hố đó vào kết quả của trận đấu, rồi áp dụng chế tài xử phạt để điều chỉnh kết quả của trận đấu.
 • Người chơi nhận ra vi phạm giữa hai hố. Hình phạt được áp dụng ở cuối hốvừa hoàn thành, không phải hố tiếp theo.

Chế tài xử phạt trong đấu đối kháng – Kết quả trận được điều chỉnh bằng cách trừ hố, tối đa hai hố:

 • Đây là chế tài xử phạt điều chỉnh kết quả trận – không giống với hình phạt thua hố.
 • Ở cuối hố đang chơi hoặc vừa hoàn thành, kết quả trận đấu được điều chỉnh bằng cách trừ một hố cho mỗi hố xảy ra vi phạm, với tối đa hai hố bị trừ trong một vòng đấu.
 • Ví dụ, nếu người chơi đã bắt đầu vòng đấu với 15 gậy nhận ra vi phạm khi đang chơi hố thứ 3 và thẳng hố đó để dẫn ba hố trong trận đó, sẽ áp dụng điều chỉnh tối đa hai hố và người chơi khi đó sẽ dẫn một hố trong trận đó.

Chế tài xử phạt trong đấu gậy – Hai gậy phạt, Tối đa bốn gậy: Người chơi nhận phạt chung (hai gậy phạt) cho mỗi hố xảy ra vi phạm, với tối đa bốn gậy phạt trong một vòng đấu (cộng hai gậy phạt mỗi hố ở hai hố đầu tiên xảy ra vi phạm).

 1. Quy trình bỏ gậy ra khỏi cuộc chơi

(1) Trong vòng đấu. Khi người chơi trong vòng đấu nhận ra rằng họ đang vi phạm Điều Luật 4.1b(1), (2) hoặc (3) do có nhiều hơn 14 gây hoặc do đã thực hiện cú đánh với gậy của người chơi khác, người chơi đó phải lập tức có hành động để chỉ rõ mỗi gậy đang được bỏ ra khỏi cuộc chơi.

Có thể làm điều này bằng cách:

 • Tuyên bố việc này cho đối thủ trong đấu đối kháng hoặc người ghi điểm hoặc một người chơi khác trong đấu gậy, hoặc
 • Có các hành động rõ ràng khác (như là lật úp gậy trong túi gậy, đặt nó lên sàn xe điện hoặc đưa gậy cho một người khác).

Ở phần còn lại của vòng đấu, người chơi không được thực hiện cú đánh với bất kỳ gậy nào đã được bỏ ra khỏi cuộc chơi.

Nếu gậy bị bỏ ra khỏi cuộc chơi là của người chơi khác, người chơi đó có thể tiếp tục sử dụng gậy đó.

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 4.1c(1): Truất quyền thi đấu.

(2) Trước vòng đấu. Nếu người chơi ngay trước khi bắt đầu vòng đấu nhận ra rằng họ vô tình có nhiều hơn 14 gậy, người chơi nên cố gắng bỏ bớt gậy.

Tuy nhiên, có một lựa chọn không bị phạt như sau.

 • Người chơi có thể bỏ gậy thừa ra khỏi cuộc chơi trước khi bắt đầu vòng đấu, theo quy trình ở (1), và
 • Người chơi có thể giữ gậy thừa đó (nhưng không được sử dụng nó) trong vòng đấu, và gậy đó sẽ không được tính là một trong 14 gậy theo luật.

Nếu người chơi cố tình mang nhiều hơn 14 gậy đến khu vực phát bóng đầu tiên và bắt đầu vòng đấu mà không bỏ bớt gậy, họ không được phép sử dụng lựa chọn này và Điều Luật 4.1b(1) sẽ được áp dụng.

4.2 Bóng Golf

 1. Bóng được sử dụng trong vòng đấu

(1) Phải sử dụng bóng hợp chuẩn. Khi thực hiện mỗi cú đánh, người chơi phải sử dụng bóng phù hợp với các yêu cầu của Luật về Trang thiết bị.

Người chơi có thể lấy bóng hợp chuẩn từ bất kỳ người nào, bao gồm một người chơi khác trên sân.

(2) Không sử dụng bóng bị cố tình thay đổi. Người chơi không được thực hiện củ đánh vào bóng có đặc tính hoạt động đã bị cố tình thay đổi, như là bằng cách cạo hoặc nung nóng bóng hoặc sử dụng các hóa chất (trừ khi để làm sạch bóng).

Chế tài xử phạt khi thực hiện cú đánh vi phạm Điều Luật 4.2a: Truất quyền thi đấu.

 1. Bóng bị vỡ thành nhiều mảnh khi đang chơi một hố

Nếu bóng của người chơi bị vỡ thành nhiều mảnh sau một cú đánh, sẽ không bị phạt và củ đánh đó không được tính.

Người chơi phải đánh một bóng khác từ vị trí của cú đánh đó (xem Điều Luật 14,6).

Hình phạt do đánh bóng sai vị trí Vi phạm Điều Luật 4.2b: Hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a.

 1. Bóng bị cắt hoặc nứt khi đang chơi một hố

(1) Nhấc bóng để kiểm tra nếu bị cắt hoặc nứt. Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng của họ đã bị cắt hoặc nứt khi đang chơi một hố:

 • Người chơi có thể nhấc bóng để kiểm tra, tuy nhiên:
 • Phải đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc, và không được làm sạch bóng (trừ khi trên khu vực gạt bóng (xem Điều Luật 14.1).

Nếu người chơi nhấc bóng mà không có cơ sở hợp lý (trừ khi trên khu vực gạt bóng nơi người chơi có thể nhấc bóng theo Luật 13.1b), không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc làm sạch bóng khi không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Nếu có nhiều vi phạm với cùng một gậy phạt do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

(2) Khi nào có thể thay thế bóng khác. Người chơi chỉ có thể thay thế một bóng khác nếu bóng gốc bị cắt hoặc nứt một cách rõ ràng và hư hỏng đó xảy ra ở hố đang chơi – tuy nhiên, sẽ không được thay thế nếu bóng chỉ bị trầy xước, bong tróc hoặc sơn chỉ bị hư hỏng hoặc mất màu.

 • Nếu bóng gốc bị cắt hoặc nứt, người chơi phải đặt lại một bóng khác hoặc bóng gốc ở vị trí ban đầu (xem Điều Luật 14.2).
 • Nếu bóng gốc không bị cắt hoặc nứt, người chơi phải đặt lại bóng gốc ở vị trí ban đầu (xem Điều Luật 14.2).

Điều luật này không cấm người chơi thay thế bóng theo luật khác hoặc thay bóng giữa hai hố.

Chế tài xửphạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 4.2c: Hình Phạt Chung theo Điều Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

4.3 Sử dụng trang thiết bị

Điều Luật 4.3 được áp dụng cho tất cả các loại trang thiết bị mà người chơi có thể sử dụng trong một vòng đấu, trừ các yêu cầu với gậy và bóng hợp chuẩn đã được quy định ở Điều Luật 4.1 và 4.2, không phải ở luật này.

Điều Luật này chỉ quan tâm đến cách sử dụng các trang thiết bị. Nó không hạn chế các trang thiết bị mà người chơi có thể mang theo trong vòng đấu.

 1. Cách sử dụng được phép và bị cấm của trang thiết bị

Người chơi có thể sử dụng trang thiết bị để hỗ trợ cuộc chơi của họ trong vòng đấu, tuy nhiên người chơi không được tạo lợi thế bằng việc:

 • Sử dụng trang thiết bị (trừ gậy và bóng) để triệt tiêu hoặc giảm sự cần thiết của các kỹ năng hoặc phán đoán thiết yếu của cuộc chơi, hoặc
 • Sử dụng trang thiết bị (gồm cả gậy và bóng) một cách bất thường để thực hiện cú đánh. “Cách bất thường” là cách khác biệt cơ bản so với cách sử dụng theo thiết kế và thường không được xem là một phần của cách chơi môn Golf.

Điều Luật này không ảnh hưởng đến việc áp dụng các điều luật khác để hạn chế các hành động mà người chơi được phép với gậy, bóng hoặc các trang thiết bị khác (như là đặt gậy hoặc vật thể khác xuống đất để hỗ trợ người chơi chỉnh hướng, xem Điều Luật 10.2b (3)).

Các ví dụ thông thường của việc sử dụng được phép và không được phép của trang thiết bị trong vòng đấu theo luật này là:

(1) Các thông tin về khoảng cách và hướng.

 • Được phép. Thu thập thông tin về khoảng cách hoặc hướng (như là từ thiết bị đo khoảng cách hoặc la bàn).
 • Không được phép.
  • Đo sự thay đổi cao độ, hoặc
  • Hỗ trợ thông tin về khoảng cách và hướng (như là sử dụng thiết bị để có các gợi ý về hướng đánh hoặc chọn gậy dựa vào vị trí bóng của người chơi).

(2) Thông tin về gió và các điều kiện thời tiết khác.

 • Được phép.
  • Lấy bất kỳ thông tin về thời tiết nào (bao gồm hướng gió) có sẵn từ các | dự báo thời tiết, hoặc
  • Đo nhiệt độ và độ ẩm ở sân.
 • Không được phép.
  • Đo tốc độ gió ở sân, hoặc
  • Sử dụng vật thể nhân tạo để lấy thông tin về gió (như là sử dụng bột để ước tính hướng gió).

(3) Thông tin thu thập trước hoặc trong vòng đấu.

 • Được phép.
  • Sử dụng thông tin thu thập trước vòng đấu (như là thông tin từ các vòng đấu trước, các hướng dẫn swing hoặc các gợi ý chọn gậy), hoặc
  • Ghi lại (để sử dụng sau vòng đấu) thông tin thi đấu hoặc thông tin sức khoẻ như là khoảng cách gậy, thống kê thi đấu hoặc nhịp tim).
 • Không được phép.
  • Xử lý hoặc hỗ trợ thông tin thi đấu của vòng đấu (như là các gợi ý chọn gậy dựa vào các khoảng cách của vòng đấu hiện tại), hoặc
  • Sử dụng bất kỳ thông tin sức khoẻ nào được ghi lại trong vòng đấu đó.

(4) Âm thanh và Hình ảnh.

 • Được phép.
  • Nghe hoặc xem hình ảnh của các vấn đề không liên quan đến giải đấu đang tham gia (như là bản tin hoặc nhạc nền).
  • Tuy nhiên, khi làm thế, phải lưu tâm đến những người khác (xem Luật
 • Không được phép.
  • Nghe nhạc hoặc nguồn âm thanh khác nhằm triệt tiêu sự phiền toái hoặc để hỗ trợ nhịp độ swing, hoặc
  • Xem hình ảnh thi đấu của người chơi hoặc các người chơi khác trong giải đấu để hỗ trợ người chơi trong việc chọn gậy, thực hiện cú đánh, hoặc quyết định chơi như thế nào trong vòng đấu.

(5) Găng tay và các chất hỗ trợ cầm nắm.

 • Được phép.
  • Sử dụng găng tay trơn phù hợp yêu cầu của Luật về Trang thiết bị.
  • Sử dụng nhựa thông, bột hoặc các hóa chất giữ ẩm hoặc làm khô khác,hoặc
  • Quấn khăn tắm hoặc khăn tay xung quanh tay năm gậy.
 • Không được phép.
  • Sử dụng găng tay không phù hợp yêu cầu của Luật về Trang thiết bị, hoặc
  • Sử dụng các trang thiết bị khác để tạo lợi thế một cách không công bằng đối với vị trí của bàn tay hoặc áp lực lên tay cầm gậy.

(6) Các thiết bị giúp giãn cơ và hỗ trợ tập luyện hoặc swing.

 • Được phép.
  • Sử dụng trang thiết bị để làm giãn cơ một cách bình thường (trừ việc thực hiện cú swing nháp), mà trang thiết bị đó được thiết kế để làm giãn cơ, sử dụng trong môn golf (như là cây chỉ hướng đặt ngang vai) hoặc cho bất kỳ mục đích nào không liên quan đến golf (như là ống cao su hoặc một đoạn ống).
 • Không được phép.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị hỗ trợ tập luyện hoặc swing (như là cây chỉ hướng hoặc cục nặng gắn thân gây hoặc bọc đầu gậy) hoặc một gậy không hợp chuẩn để thực hiện cú swing nháp hoặc bằng một cách khác nhằm tạo lợi thế cho người chơi trong việc chuẩn bị hoặc thực hiện cú đánh (như là hỗ trợ cho mặt phẳng swing, tay nắm gậy, chỉnh hướng, vị trí bóng hoặc tư thế).

Trường hợp người chơi không chắc chắn về việc sử dụng trang thiết bị theo một cách nào đó nên yêu cầu Ban tổ chức xem xét (xem Điều Luật 20.2b).

 1. Trang thiết bị cho mục đích y tế

(1) Ngoại lệ về y tế. Người chơi không vi phạm Điều Luật 4,3 nếu họ sử dụng trang
thiết bị để hỗ trợ về mặt y tế, miễn là:

 • Người chơi có lý do về mặt y tế để sử dụng các trang thiết bị đó, và
 • Ban tổ chức quyết định rằng việc sử dụng các trang thiết bị đó không mang lại lợi thế cho người chơi so với những người chơi khác.

(2) Băng dán hoặc các loại băng che khác. Người chơi có thể sử dụng băng dán hoặc một loại băng che tương tự cho mục đích y tế (như là để ngừa chấn thương hoặc hỗ trợ một chấn thương có sẵn), tuy nhiên băng dán và băng che phải không:

 • Được sử dụng quá mức, hoặc
 • Hỗ trợ người chơi nhiều hơn mức cần thiết của mục đích y tế đó (ví dụ, nó phải không làm cố định một khớp nối để hỗ trợ người chơi vung gậy).

Trường hợp người chơi không chắc chắn về nơi và cách sử dụng bằng dân và các loại băng che tương tự nên yêu cầu Ban tổ chức xem xét (xem Điều Luật 20.2b).

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 4.3:

 • Chế tài xử phạt cho vi phạm đầu tiên từ một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau: Hình phạt chung.
 • Chế tài xử phạt cho vi phạm thứ hai không liên quan đến vi phạm đầu tiên: Truất quyền thi đấu. Chế tài xử phạt này được áp dụng cho dù nếu tính chất của vi phạm khác hẳn so với vi phạm lần đầu.