Điều Luật 8 – Sân thế nào thì chơi thế đó

Điều Luật 8 quy định một nguyên tắc chính của môn golf đó là “sân thế nào thì chơi thế đó“. Khi bóng của người chơi đến nằm yên, họ thường phải chấp nhận các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh và không cải thiện chúng trước khi đánh bóng.

Tuy nhiên, người chơi có thể có một số hành động hợp lý cho dù nếu chúng cải thiện các điều kiện này, và có một số tình huống mà các điều kiện có thể được phục hồi mà không bị phạt sau khi chúng đã được cải thiện hoặc bị làm xấu đi.

8.1 Các hành động của người chơi làm cải thiện điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh

Để hỗ trợ nguyên tắc “sân thể nào thì chơi thể đó”, điều luật này hạn chế những gì người chơi có thể làm để cải thiện một trong các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh được bảo vệ sau (ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân) cho cú đánh tiếp theo mà người chơi sẽ thực hiện:

 • Thế nằm của bóng đang nằm yên của người chơi,
 • Thế đứng dự kiến của người chơi,
 • Khu vực swing dự kiến của người chơi,
 • Hướng đánh của người chơi, và
 • Khu vực giải thoát nơi người chơi sẽ thả hoặc đặt bóng.

Điều Luật này được áp dụng cho các hành động được thực hiện cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Điều Luật 5.7a.

Điều Luật không được áp dụng cho:

 • Việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản di dời được, được cho phép ở mức độ nào đó như quy định ở Điều Luật 15, hoặc
 • Hành động được thực hiện khi bóng của người chơi đang chuyển động, được quy định ở Điều Luật 11.
 1. Các hành động không được phép

Ngoại trừ một số trường hợp được phép ở Điều Luật 8.1b, c và d, người chơi không được có các hành động sau nếu chúng cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh.

(1) Di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy bất kỳ:

 • Vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt,
 • Vật cản cố định, vật thể thuộc sân hoặc vật thể xác định ranh giới sân, hoặc
 • Các tee-marker của khu vực phát bóng khi đánh bóng từ khu vực phát bóng đó.

(2) Di chuyển vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản di dời được vào vị trí (như là để tạo thế đứng hoặc để cải thiện hướng đánh).

(3) Thay đổi mặt đất, bao gồm:

 • Lấp các vết đánh bóng.
 • Loại bỏ hoặc đề các vết đánh bóng đã được lấp hoặc vùng cỏ và đã nằm đúng chỗ, hoặc
 • Tạo ra hoặc triệt tiêu các hố, vết lồi lõm hoặc các bề mặt không bằng phẳng.

(4) Loại bỏ hoặc đè cát hoặc đất rời.

(5) Loại bỏ sương, sương giá hoặc nước.

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 8.1a: Hình phạt chung.

 1. Các hành động được phép

Khi chuẩn bị hoặc khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể có bất kỳ hành động nào sau đây mà không bị phạt cho dù nếu làm thế sẽ cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh.

(1) Tìm bóng của họ đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để tìm và xác định nó (xem ĐiềuLuật 7.1a).

(2) Có các hành động hợp lý để loại bỏ vật thể tự nhiên rời (xem Điều Luật 15.1) và vật cản di dời được (xem Điều Luật 15.2).

(3) Có các hành động hợp lý để đánh dấu vị trí bóng và nhấc và đặt lại bóng theo Điều Luật 14.1 và 14.2.

(4) Đặt gậy nhẹ nhàng xuống đất ngay phía trước hoặc sau phía sau bóng.

Tuy nhiên, không được phép:

 • Đè gậy xuống đất, hoặc
 • Khi bóng nằm trong bẫy cát, chạm cát ngay phía trước hoặc ngay phía sau bóng (xem Luật 12.2b(1).

(5) Đặt chân một cách chắn chắn khi tạo thế đứng, bao gồm việc nhấn chân một khoảng hợp lý vào cát hoặc đất rời.

(6) Vào thế đứng đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để đi đến bóng và vào thế đứng.

Tuy nhiên, khi làm thế người chơi:

 • Không được quyền có thế đứng hoặc swing bình thường, và
 • Phải sử dụng cách ít gây hư hại nhất trong tình huống đặc biệt đó.

(7) Thực hiện cú đánh hoặc backswing của cú đánh sẽ được thực hiện.
Tuy nhiên, khi bóng nằm trong bẫy cát, không được phép chạm cát trong bẫy cát khi thực hiện backswing theo Điều Luật 12.20(1).

(8) Trong khu vực phát bóng.

 • Đặt tee trong hoặc trên mặt đất (xem Điều Luật 6.2b(2).
 • Di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy bất kỳ vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt (xem Điều Luật 6.2b(3),
 • Thay đổi mặt đất, loại bỏ hoặc đè cát hoặc đất, hoặc loại bỏ sương, sương giá và nước (xem Điều Luật 6.2b(3).

(9) Trong bầy cát, cào cát để chăm sóc sân sau khi bóng đánh từ bầy cát đã nằm bên ngoài bầy cát đó.

(10) Trên khu vực gạt bóng, loại bỏ cát và đất rời và sửa chữa các hư hỏng (xem Điều Luật 13.1c).

(11) Di chuyển một vật thể tự nhiên để xem nó có rời không.

Tuy nhiên, nếu biết vật thể là đang mọc hoặc bám chặt, phải để nó lại ở tình trạng bám chặt giống vị trí ban đầu nhất.

 1. Tránh bị phạt bằng việc phục hồi các điều kiện đã được cải thiện vi phạm Điều Luật 8.1a(1) hoặc 8.1a(2)

Nếu người chơi đã cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bằng việc di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy một vật thể vi phạm Điều Luật 8.1a(1) hoặc di chuyển một vật thể vào vị trí vi phạm Điều Luật 8.1a(2):

 • Không bị phạt nếu trước khi thực hiện cú đánh, người chơi triệt tiêu các cải thiện đó bằng việc phục hồi điều kiện ban đầu theo các cách được cho phép ở (1) và (2) bên dưới.
 • Tuy nhiên, nếu người chơi cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bằng các hành động khác ở Điều Luật 8.la(3) – (5), họ không thể tránh bị phạt bằng việc phục hồi điều kiện ban đầu.

 (1) Làm sao để phục hồi điều kiện đã được cải thiện bởi việc di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy vật thể.

Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể tránh bị phạt do vi phạm Điều Luật 8.1a(1) bằng việc phục hồi vật thể gốc về gần với vị trí ban đầu của nó nhất để việc cải thiện bị triệt tiêu, như bằng việc:

 • Đặt lại một vật thể xác định ranh giới sân (như là cây cọc xác định ranh giới) đã bị di dời hoặc di chuyển vật thể xác định ranh giới sân về lại vị trí ban đầu sau khi nó đã bị đầy qua một góc khác, hoặc
 • Đưa một cành cây hoặc cỏ, hoặc một vật cản cố định về vị trí ban đầu sau khi nó đã bị di chuyển.

Tuy nhiên, người chơi không thể tránh bị phạt:

 • Nếu cải thiện không được triệt tiêu (như là khi vật thể xác định ranh giới sân hoặc cành cây đã bị uốn cong hoặc bẻ gãy quá mức nên không thể quay lại vị trí ban đầu), hoặc
 • Bởi việc sử dụng những gì không phải là vật thế gốc để phục hồi điều kiện, như là:
  • Sử dụng vật thể khác hoặc vật thể mới thêm vào (ví dụ, đặt một cái cọc khác trong cái lỗ của cọc ranh giới đã được di dời hoặc buộc một cành cây đã bị di chuyển vào chỗ cũ), hoặc
  • Sử dụng các vật liệu khác để sửa chữa vật thể gốc (ví dụ, sử dụng băng dán để sửa một vật thể xác định ranh giới sân hoặc một cành cây bị gãy).

(2) Làm sao để phục hồi điều kiện đã được cải thiện bởi việc di chuyển vật thể vào vị trí. Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể tránh bị phạt do vi phạm Điều Luật 8.1a(2) bằng việc loại bỏ vật thể đã được di chuyển vào vị trí.

 1. Phục hồi điều kiện bị làm xấu đi sau khi bóng đã nằm yên

Nếu điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi sau khi bóng của người chơi đã nằm yên:

(1) Khi nào được phép phục hồi các điều kiện đã bị làm xấu đi. Nếu điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi bởi bất kỳ người nào trừ người chơi hoặc bởi bất kỳ động vật hoặc vật thể nhân tạo nào, không bị phạt theo Điều Luật 8.1a, người chơi có thể:

 • Phục hồi điều kiện ban đầu gần nhất có thể.
 • Đánh dấu vị trí bóng và nhấc, làm sạch và đặt lại bóng ở vị trí ban đầu (xem Luật 14.1 và 14.2), nếu làm thể là hợp lý để phục hồi điều kiện ban đầu hoặc trên bóng khi điều kiện bị làm xấu đi.
 • Nếu điều kiện bị làm xấu đi không thể được phục hồi một cách dễ dàng, nhấc và đặt lại bóng bằng cách đặt nó ở điểm gần nhất (không cần hố cổ hơn) mà (1) có điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh gần giống nhất, (2) trong vòng một chiều dài gậy đo từ vị trí ban đầu, và (3) ở trong cùng khu vực sân với điểm đó.

Ngoại lệ – Thế nằm của bóng bị làm xấu đi trong khi hoặc sau khi bóng được nhấc hoặc bị di chuyển và trước khi được đặt lại: Được quy định trong Điều Luật 14.2d, trừ khi thế nằm bị làm xấu đi khi cuộc chơi bị dừng và bóng được nhấc thì sẽ áp dụng luật này.

(2) Khi nào không được phép phục hồi điều kiện đã bị làm xấu đi. Nếu điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi bởi người chơi, bởi một vật thể tự nhiên hoặc bởi các yếu tố tự nhiên như là gió hoặc nước, người chơi không được cải thiện các điều kiện bị làm xấu đi đó vì sẽ vi phạm Điều Luật 8.1 (trừ khi được cho phép bởi Điều Luật 8.1c(1), 8.1c(2) và Điều Luật 13.1c).

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc sai vị trí vi phạm Điều Luật 8.1d: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 147a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi);

Điều Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

8.2 Các hành động cố tình của người chơi làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để gây ảnh hưởng đến bóng đang nằm yên hoặc cú đánh sẽ được thực hiện của chính người chơi đó

 1. Khi nào Điều Luật 8.2 được áp dụng

Luật này chỉ quy định các hành động cố tình của người chơi làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để ảnh hưởng đến bóng đang nằm yên hoặc cú đánh sẽ được thực hiện của họ.

Luật này không được áp dụng cho các hành động của người chơi để:

 • Cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng của chính họ hoặc cố tình thay đổi bất kỳ điều kiện vật lý nào để làm ảnh hưởng đến nơi bóng có thể sẽ đến nằm yên (được quy định bởi Điều Luật 11.2 và 11.3), hoặc
 • Thay đổi điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh của người chơi (được quy định bởi Điều Luật 8.1a).
 1. Các hành động làm thay đổi các điều kiện vật lý khác bị cấm

Người chơi không được cố tình có các hành động được nêu ở Điều Luật 8.1a (trừ khi được phép ở Điều Luật 8.1 b, c hoặc d) làm thay đổi bất kỳ điều kiện vật lý nào để gây ảnh hưởng đến:

 • Nơi mà bóng của người chơi có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên sau cú đánh tiếp theo hoặc cú đánh sau đó, hoặc
 • Nơi mà bóng đang nằm yên của người chơi có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên nếu nó di chuyển trước khi cú đánh được thực hiện (ví dụ, khi bóng nằm trên dốc đứng và người chơi lo rằng nó có thể lẫn vào bụi cây).

Ngoại lệ – Các hành động chăm sóc sân: Không bị phạt theo luật này nếu người chơi thay đổi các điều kiện vật lý khác nhằm chăm sóc sân (như là cho các vết chân trong bầy cát hoặc lấp vết đánh bóng).

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 8.2: Hình phạt chung.

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi);

Điều Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

8.3 Các hành động cố tình của người chơi làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để gây ảnh hưởng đến bóng đang nằm yên hoặc cú đánh sẽ được thực hiện của người chơi khác

 1. Khi nào Điều Luật 8.3 được áp dụng

Điều Luật này chỉ quy định các hành động cố tình của người chơi làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để gây ảnh hưởng đến bóng nằm yên của người chơi khác hoặc có đánh sẽ được thực hiện bởi người đó.

Điềug Luật này không được áp dụng cho các hành động của người chơi để cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động của người chơi khác hoặc cố tình thay đổi bất kỳ điều kiện vật lý nào để làm ảnh hưởng đến nơi bóng đó có thể sẽ đến năm yên (được quy định bởi Điều Luật 11.2 và 11.3).

 1. Các hành động nhằm thay đổi các điều kiện vật lý khác bị cấm

Người chơi không được cố tình có các hành động được nêu ở Điều Luật 8.1a (trừ khi được phép ở Điều Luật 8.1b, c hoặc d) để:

 • Cải thiện hoặc làm xấu đi điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh của người chơi khác, hoặc
 • Thay đổi bất kỳ điều kiện nào để gây ảnh hưởng đến:
  • Nơi mà bóng của người chơi khác có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên sau cú đánh tiếp theo hoặc cú đánh sau đó của người đó, hoặc
  • Nơi mà bóng đang nằm yên của người chơi khác có thể di chuyển đến hoặc đến năm yên nếu nó di chuyển trước khi cú đánh được thực hiện.

Ngoại lệ – Các hành động chăm sóc sân: Không bị phạt theo luật này nếu người chơi thay đổi các điều kiện vật lý khác nhằm chăm sóc sân (như là cho các vết chân trong bầy cát hoặc lấp vết đánh bóng).

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 8.3: Hình phạt chung.

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi);

Điều Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi)./.